Handel & distribution i syfte att stärka Er konkurrenskraft!

Ladda hem vår katalog för att se vårt omfattande sortiment av ätbara och icke ätbara produkter!

Följ oss på facebook för att se våra produktnyheter och annat aktuellt!

Copyright Hallberga Trading

Allmänna försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor. Villkoren gäller samtliga leveranser och tjänster.

1. Priser & fraktkostnader:           Hallberga Trading betjänar endast företagskunder. Samtliga priser är angivna exklusive moms fritt Hallberga. Våra leveranser utförs av DB Schenker och fraktpriserna bygger på att ni som företagskund finns närvarande vid leverans. Om ingen anträffas för godsmottagning tillkommer oönskade kostnader för avisering och extra utkörning. Leverans sker endast till gatuplan. Inrikes porto- och fraktkostnader tillkommer som självkostnad för order till och med ett belopp av 3 500,00:- SEK exklusive moms som är den inrikes fraktfria gränsen gällande paketförsändelser innehållande tårtdekorationer. All annan transport såsom viktintensiv sockermassa, volym- och pallförsändelser faktureras som självkostnad för kundens räkning. Leveranser utanför Sverige sker alltid till självkostnad såvida kunden inte har en egen fraktbärare.

2. Betalningsvillkor:                     Efter sedvanlig kreditprövning 10 dagar efter faktura. Förskottsfakturering kan förekomma där kreditvärdighet ej kan verifieras vid avtalsförhållandets ingång eller tillämpas efter upprepade påminnelse– och/eller inkassoåtgärder. Samtliga beställningar gäller som bindande avtal. Efter förfallodagen beräknas 18% dröjsmålsränta. Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer. Samtliga eventuella inkassokostnader tillfaller kunden. Faktureringsavgift om fyrtio kronor tillkommer vid efterfakturering av oönskade aviserings- och utkörningskostnader och kostnader relaterade till obeaktande av våra fraktvillkor, samt fakturering av påminnelseavgifter. Även vid utskrift av pappersfaktura att sändas med vanlig post beräknas faktureringsavgiften. För att undvika denna avgift ber vi er meddela oss er e-postadress för mottagning av pdf-faktura. Leveranser i parti och utanför Sverige sker endast mot förskottsbetalning. Vid leveranser utanför Sverige ansvarar kunden för att informera sig över eventuellt gällande införsel- och tullbestämmelser. Hallberga Trading kan inte lämna bindande information över dessa. Samtliga artiklar förblir Hallberga Tradings egendom till dess full betalning erlagts. Specialtillverkning eller särskilt kundanpassad artikel förskottsbetalas.

3. Avtal:                                       särskilda avtal gällande priser, rabattsatser, leveranser, hyror och borgenssummor kan upprättas mellan Hallberga Trading och kund. Dessa särskilda avtal berör särskilda överenskomna punkter och utesluter vid tvistemål ej dessa allmänna villkor. Särskilda avtal kan om kund så önskar nedtecknas som ensidig notering i vårt kundkartotek, eller som leveransavtal tecknat av båda parter.

4. Prisgaranti:                              genom långsiktiga kontrakt med våra leverantörer strävar vi efter att handha våra priser under produktkatalogernas löptid. Skulle mot förmodan extrema ekonomiska situationer eller växelkursskillnader uppstå förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande ändra dessa. Dessa priser meddelas i sådana fall vid beställning eller eventuell orderbekräftelse. Förekommande bilder, mått och vikter i katalogen är inte bindande. Vi förbehåller oss tryckfel, misstag och förändringar. Det av kunden vid beställning nämnda artikelnumret är bestämmande för leveransen av en artikel. Vi kontrollerar eller jämför inte överensstämmelse av eventuellt kompletterande beskrivningar. På våra fakturor anges i första hand artikelnummer och i andra hand, ofta förkortat på grund av utrymmesskäl, benämning.

5. Leverans & leveranstider:        allt beställt gods tillverkas eller levereras rimligen så fort som möjligt. Artiklar i lager levereras omgående. De eventuellt angivna leveranstiderna är beroende av fraktbäraren och kan därför inte garanteras. Hallberga Trading utesluter därför eventuella skadeståndskrav på grund av ej-, eller sent levererat gods.

DB Schenker har dokumenterade rutiner som upprätthåller produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet under all hantering av godset vid lagring, lastning och transport. Dessa rutiner är utvecklade utifrån en riskbedömning enligt HACCP principerna. DB Schenker följer lagkraven för livsmedelshantering.

Vid bulk- specialtillverkning eller särskilt kundanpassad artikel måste hänsyn tagas till möjligheten av viss över- eller underleverans Utsålda artiklar kan eventuellt efter överenskommelse ersättas med likvärdiga eller sortimentslika artiklar.

6. Brister & garantier:                  eventuella synbara brister skall meddelas skriftligen per brev-, fax eller e-post inom 3 dagar efter mottagande av godset. Överskrids denna period förlorar Ni rätten till garantiåtaganden. Hallberga Trading förbehåller sig rätten att förbättra eller reparera detaljer och artiklar till klanderfritt skick där detta är möjligt istället för att sända reservdelar. Samtliga garantiåtaganden förfaller om ingrepp och manipulationer utförs som ej är överenskomna. Reparationsfakturor från tredje part accepteras endast om detta överenskommits med oss och vi har gett tillstånd. Om eventuella reparationskostnader överskrider ett belopp om 650,00:- SEK erhåller Ni ett offertmeddelande innan reparationen utförs. Skadeståndskrav som uppstår genom användande av elektrisk apparatur, datorer eller skrivare och liknande utesluts. Hallberga Trading är certifierat enligt IP-Livsmedel. Samtliga leverantörer är GFSI-certifierade eller tillämpar HACCP-principer för riskbedömning.

7. Retur, byte & annullering:        returnering av artikel är endast möjlig där tydlig brist föreligger eller vid rättmätig reklamation. Livsmedel kan ej returneras. Hallberga Trading ansvarar ej för skador förorsakade av transportör. Dessa eventuella skador skall utan dröjsmål, men helst vid mottagande av gods anmälas till fraktbolaget även om emballaget inte verkar skadat. Skadade emballage och varor skall fotograferas för dokumentation. Artiklar kan endast bytas efter överenskommelse. Vid sådan överenskommelse återsänds godset om möjligt i originalförpackning med samtliga handlingar och kontaktpersonens namn på Hallberga Trading. För att undvika felaktiga leveranser föreslår vi att Ni beställer skriftligen per post, fax- eller e-post. För återsända artiklar enligt överenskommelse levereras ersättningsartiklar eller fakturerat belopp återbetalas. Ofrankerade eller ej överenskomna returer kan inte accepteras. Redan beställda eller levererade uppdrag eller order kan ej ändras eller annulleras. Uppdrag eller order på specialtillverkade eller särskilt kundanpassade artiklar som inte förekommer i katalogen kan inte ändras, annulleras eller returneras.

8. Tvist:                                        vid eventuell tvist gäller svensk rätt. Svenska är företagets språk. Vi förbehåller oss eventuella översättningsfel.

9. Övrigt:                                      er fakturaadress och leveransadress registreras i vårt ekonomisystem och fraktadministrativa system. För fortsatt god service ber vi Er om att meddela oss i god tid vid eventuella förändringar. Vi värnar om en god kundkontakt och vill gärna lösa alla eventuella skiljaktigheter på ett direkt och obyråkratiskt sätt.

Hallberga Trading utesluter allt ansvar för användande av våra produkter som inte avses. Priskorrekturer på grund av tryckfel förbehålles. Dessa allmänna villkor gäller under alla omständigheter och kan inte ersättas genom era egna allmänna villkor.

Våra allmänna villkor är deponerade på

Furlands Revisionsbyrå AB, Box 53, 595 21 Mjölby

 

Hallberga Tradings ekonomiadministration stöds med tjänster från Swedbank och Lindorff. Kreditupplysningstjänster levereras av Creditsafe i Sverige AB.

Vi kan varmt rekommendera dessa företag som partners.

          HALLBERGA TRADING TÅRTDEKORATIONER & FÖRNÖDENHETER

Högkvalitativa och säkra produkter till livsmedelsnäring, konditori och bageri